Tuesday, 6 August 2013

Media coverage of 22 July press conference

Some media who are not biased covered my press conference on 22 July. The links are below:

ཕྱོགས་ལྷུངས་མེད་པའི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅིག་གིས་གུས་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་སྐོར་བཀོད་གནང་འདུག་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

1. Radio Free Asia ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

2. Tibet Express བོད་ཀྱི་བང་ཆེན།

3. Tibet Sun བོད་ཀྱི་ཉི་མ།

4. Hindi newspaper Divya Himachal (coming soon)

Friday, 19 July 2013

Yongling Creche and Kindergarten is a public property

Dawa Tsering (Photo: flickr)
བོད་ཡིེག་ནང་གཤམ་དུ་གཟིགས་རོགས་གནང།

The Yongling Crèche and Kindergarten was started by a group of exile Tibetans to help the community. The current administrator Mr. Dawa Tsering claimed that he volunteered and started the school alone which is a blatant lie.

The seed money of the project came from a loan taken from one of His Holiness the Dalai Lama's tutor Yongzin Ling Rinpoche (therefore the name Yong Ling Kindergarten), and donations from many parents.


As a certified lawyer from the Tibetan Supreme Justice Commission, I first filed a case in the Tibetan court. The court ruled citing a number of evidence that the school belonged to the community and that it's a public property. 


Dawa Tsering then brought me to High Court in Shimla charging me for defaming him. The court transferred the case to the District Court in Dharamshala. This court also upheld the Tibetan court verdict.


Despite losing cases in both Tibetan and Indian courts, Dawa Tsering continues to claim the ownership of the school.


Corruption cannot be eradicated if proper actions are not taken.


In order to fight this evil practice, I have decided to bring the case to district court in Dharamshala again. The 
costs to fight the case will go in thousands and thousands of rupees. I would like to seek your help to fight this case. If you could provide monetary assistance, following are my bank details:

Name: Pasang Tsewang

Account no: 33141361676
Bank name: State Bank of India
Address: Temple road, McLeod Ganj, Himachal Pradesh, 176219, India
IFS Code: SBIN0004250

Contact:

Mobile: +91 9816818343
email: yabchenpt(a)gmail.com༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་སྙིང་གི་ནོར་བུ།

"སྤྱི་རྫས་སྒེར་སྤྱོད་བྱེད་པ་སོགས་མ་རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་བྱ་བ། ཞེས་དང་། ལྷག་དོན་སྤྱིའི་བཅའ་དངོས 
ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་ཟ་ཆོག་ཆོག་དང་འཐུང་ཆོག་ཆོག། རང་སྣང་གང་དྲན་གྱི་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བྱས་པ་ནི་ 
ཞབས་འདྲེན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་མང་གི་འཐུས་མི། ལས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཚུལ་མིན་བྱས་རིགས་ 
ཐེར་འདོན་བྱེད་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་ནད་ 
གཞིའི་རིགས་ཤུལ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་ཐོག་བསམ་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ནས་དཀའ་ངལ་ 
ལ་མ་འཛེམས་པར་རྒྱུན་མཐུད་འགན་འཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་དགོས།" ཞེས་བཀའ་སློབ་བསྩལ་ཡོད་པ་ 
རེད།


      སྤྱི་རྒྱུ་སྒེར་བདག་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་ཁ་མཆུ་ཨང་ པ་འཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།


ཀ༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས། དབུས་གཙང་

ཆོལ་ཁའི་ཚོགས་གཙོ།
ཀུན་ཕན་བདེ་རྩའི་འགན་འཛིན། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་གཙོ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མི་མང་


ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན། བཟང་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕོངས་པའི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་བྱེད་པོ། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་

ཁྲིམས་ཐོག་བཅད་ཁྲ་ལ་བརྩིས་བཀུར་མི་ཞུ་མཁན། རྡ་རམ་ས་ལའི་མི་མང་སྤྱི་རྒྱུ་སྒོར་འབུམ་ཕྲག་གི་མ་གནས་

ཡོངས་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་མཐའ་ཁྱོང་བྱེད་མཁན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་དེ་མུར་རང་གར་འཇོག་རྒྱུ་མིན།ཁ༽བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཀང་ར་གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཡོངས་

གླིང་སློབ་གྲྭ་དེ་བཞིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མ་ཡིན་པར།
རྡ་རམ་ས་ལའི་མི་མང་གི་སློབ་གྲྭ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་

ནས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁྲར་བརྩིས་བཀུར་མ་ཞུས་པར་ད་དུང་མུ་མཐུད་སྒེར་བདག་བྱེད་བཞིན་པ་

འདི་ལམ་ལྷོངས་ཀྱིས་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་རྩ་བ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་མིན།


ག༽ ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལ་རྒྱུ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་པར་བརྟེན་ད་དུང་མུ་

མཐུད་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཐེར་དོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་།
ལྟག་སྒོ་དང་རྒྱབ་རྩ་ཡོད་པས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིམས་

ཐོག་བཅད་ཁྲ་བཏང་བར་བརྩིས་བཀུར་མི་བྱེད་པར་འཁྲེགས་བཟུང་བྱས་པ་འདིས། ཁ་ནས་དམངས་གཙོ་མ་ཎི་

ལྟར་བགྲང་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་བབས་ནས་བཤད་ན་ཧ་ལས། ཧོན་ཐོར་དགོས་པའི་སྐྱོ་གནས་ཤིག་

རེད།ང༽ ཆུ་མགོ་ནས་བསྙོག་ན་མཇུག་ནས་དྭངས་ཐབས་མེད་པའི་དཔེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ། 

1
ད་བར་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་ཁང་ཀོ་ཀོ་ནོར་གསོལ་མགྲོན་ཁང་སྒོར་འབུམ་ ལ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ལྐོག་

ཟ་དང་། 2 བུད་མེད་ཚོགས་པའི་སྤྱི་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ ལྐོག་ཟ།  3 འབུམ་སྡེ་ལ་དང་བསྟན་འཛིན་སྒང་

བཅས་ནས་སྤྱི་དངུལ་སྒོར་འབུམ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཙམ་ལྐོག་ཟ། 4 བལ་ཡུལ་འཇོ་ལ་ཁེལ་ནས་བལ་སྒོར་འབུམ་ 

༨༨ ལྐོག་ཟ། 5 རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་བཟོ་གྲ་ནས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ ༥༠༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལྐོག་ཟ་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་རིམ་བཞིན་བྱུང་ཡོད། ད་བར་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་བྱེད་མཁན་ཚང་མ། སྤྱི་འཐུས་དང་། ས་འཐུས། གཞིས་མགོ། 

མཉམ་དྲུང་བཅས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་ཞིང་། འགན་འཁུར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ནས་ལྐོག་ཟ་རུལ་

སུང་བཀག་སྡོམ་དང་། རྩ་མེད་བཟོ་མ་ཐུབ་ན་ད་དུང་མུ་མཐུད་གནད་ཡོད་ལས་བྱེད་པའི་ནང་དུ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་

གི་གནས་ཚུལ་ལྷག་སྲིད་པ་དང་རྒྱུན་ལྡན་དང་སྤྱིར་སྟངས་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པས། ངོ་སྲུང་དང་འཛེམས་ཟོན་སྙིང་

རྗེ་བཅས་བྱ་མི་རུང་།


ཅ༽ ར་བསད་ནས་ལུག་འདར་དགོས་པ། མེ་བཏང་ནས་ས་ཚིགས་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་

དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས་དང་།
དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་ཚོགས་གཙོ། ཀུན་ཕན་བདེ་རྩའི་འགན་འཛིན། 

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཚོགས་གཙོ། དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ནས་རྡ་སའི་མི་

མང་གི་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་གླིང་གི་ཡིག་ཆ་དང་། རྒྱུ་དངོས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ཕྲག་གི་མ་གནས་སློབ་གྲྭ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་

བྱས་པའི་ཁ་མཆུ་ཨང་ པ་རྒྱ་བོད་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེ་དག་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཀྱིས་ཐོག་

ནས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་སུ་གནས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཀང་ར་རྫོང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ (in the court 

of PS Rana district judge kangra at Dharamshala HP) དུ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གོང་ན་མེད་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ (Hight Court) དུ་སླར་ཡང་

ཁ་མཆུ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་ཟིན་པ་ཡིན། 1 མི་མང་གི་སློབ་གྲྭ་དེར་ཡོད་རྒྱུ་དངོས་ཚང་མ་

རང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པ། 2 ཁ་མཆུ་མགོ་ཚུགས་ནས་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་

བར་ཡོངས་གླིང་སློབ་གྲྭའི་འགན་ཁུར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པ། 3 ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་

བར་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ཁྱིམ་ཚང་ཆ་ཚང་ཡོངས་གླིང་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་སམ་ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐོན་དགོས་

པ། 4 རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་བཅད་ཁྲར་བརྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དེར་ཁྲིམས་ཐོག་ཉེས་

ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་དང་། བོད་མི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་ད་ལྟ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་དང་། མ་འོངས་པར་ལྐོག་ཟ་

རུལ་སུང་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཡོད་མཁན་ཚོའི་མིག་ལྟོས་ལ་ཕན་པའི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེན་ཅན་པའི་ལོ་དུས་བཙོན་

འཇུག་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 5 སྐབས་དེར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་བྱེད་མཁན་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཡོད་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དངོས་

སུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡོང་ཐུབ་པ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།


ཆ༽ ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་འགོག་ཐབས་དང་། རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། 

ཕྲན་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབས་ཞན་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པར་ཁ་མཆུ་

ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་གྱི་གླ་ཡོན་དང་། ཕྲན་གྱི་འགྲོ་སོང་བཅས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་འགྲོ་ངེས་འདུག་

པར་བརྟེན། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་མི་མང་ནས་མ་འོངས་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་

འདི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱིས་ལམ་ནས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐབས་སུ། ད་རེས་གུས་པའི་ཁ་

མཆུ་འདིའི་འགྲོ་སོང་ཆེད་གོ་གསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ (State Bank of India) འདིའི་ཁ་

བྱང་ཐོག་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ཞལ་འདེབས་དེ་དག་

ཆུད་བཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བར་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུང་བྱེད་མཁན་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་ཆོད་

སེམས་ཡོད་ན། ནད་གཞི་འདི་གཅོས་ཐབས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས། ཁ་མཆུ་ཨང་ ༨ པའི་ཞུ་སྦྱོར་བ་ཕག་རི་

ཤོ་ཟུར་པ་སངས་ཚེ་དབང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ཉིན།